. ÖZEL FRANSIZCA VE YABANCILARA TÜRKÇE DERSİ VERİLİR (544) 439 41 70 alaattintorun@hotmail.com
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  5-Tamamlama (Test)
 

.

A)  GENEL BİR BAKIŞ *

     90’lı yılların başında,(1)_____savaşın bitimi, yeni ulus devletlerin ortaya çıkışı,teknolojik gelişim, küreselleşme ve (2)_____ çatışmalarda görülen artış gibi çeşitli faktör sebebiyle sınır aşan suç faaliyetlerinde ciddi (3)_____artışlar yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Küresel hale (4) __olan organize suçlar,günümüzde artık sadece,semtleri, sokakları ya da şehirleri değil daha geniş (5)____hemen hemen her bir ülkeyi ve makro düzlemde uluslararası güvenliği (6) ___eden risk faktörlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

     Sınır aşan suç faaliyetlerinin en karlısı olmaya devam eden (7)____madde kaçakçılığının maddi (8)____, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin tahminlerine göre 320 milyar Dolardır. Bu rakam dünyadaki ülkelerin %90’ının milli hâsılasından daha büyük bir parasal gücü (9)___etmektedir. Kendisiyle yasadışı faaliyet arasına mesafe ve örtüler (10)___ organize suç ekonomisini yöneten ve yönlendiren uyuşturucu baronlarının, bu maddi gücü kullanarak kendini riske atabilecek binlerce eleman bulması çok (11)______olmamaktadır.

        Küreselleşme ve ulaşım sektöründeki gelişim, çevresel suçların artmasına (12)___vermektedir. Özellikle sağlık açısından ciddi tehdit oluşturan tehlikeli (13)___bazı şirketler tarafından ya doğrudan ya da suç örgütleri vasıtasıyla başka ülkelerdeki deniz ve tarım (14)___taşınmaktadır. Bu sorun birçok çevresel problemi (15)____getirmekte; kullanılabilir verimli arazilerin yok olmasına ve o bölgede yaşayan canlıların ölüm riskiyle karşı karşıya kalmalarına (16)_______açmaktadır.

     Birçok ülkede yasadışı gelirlerin yasal sektörlere sızmasını (17)___amacıyla finansal,polisiye ve adli tedbirler devrede olmasına(18)____, suç örgütlerine vergi cenneti ve para aklama merkezi (19)_____hizmet veren bazı ülkelerin varlığı, sınır aşan organize suç sorununun diğer önemli bir (20)______teşkil etmektedir.

          Ülkelerin farklı hukuksal düzenlemeleri, teknoloji ve küreselleşmenin insan, mal ve para transferinde sağladığı önemli kolaylıklar ve geçirgen ulusal sınırlar, suç örgütlerinin suiistimal alanına girmektedir. Ayrıca, ülkelerin mücadeleci birimleri arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımındaki aksaklıklar ve yetersizlikler de suç örgütlerinin kendilerine avantaj sağladığı boşluklara dönüşmektedir.

         Diğer taraftan, teknolojinin tüm imkânlarından istifade eden suç örgütleri, kargoyla gönderdikleri bir yasadışı malı uydu yardımıyla sağlanan izleme sistemiyle yerini an be an takip edebilmekte, yine uydu telefonu aracılığıyla haberleşmesini yapabilmekte, çok büyük bir hareketliliğin yaşandığı ticari kargo sistemine yasadışı mallarını saklayabilmektedirler.

ETKİN İŞBİRLİĞİNE DOĞRU

Ulusal sınırlarla bağlı kalmayan ve faaliyetlerini sınır ötelerine taşıyan suç örgütlerine karşı ülkelerin ellerindeki tüm imkânlarla karşı koymaları, ortak ve kararlı bir tutum dâhilinde birbirleriyle etkin işbirliğine gitmeleri günümüzde bir tercih olmaktan çıkmış adeta bir zorunluluk haline dönüşmüştür.

Aslında, uluslararası polis işbirliği faaliyetleri küreselleşme çağının bir icadı değildir. Tarihsel sürece baktığımızda ülkelerin polis teşkilatları arasında var olan bu güvenlik işbirliği ihtiyacı, ulusal polis teşkilatlarının sadece kriminal konulara odaklanmaya başladığı ve profesyonel bir meslek olarak ayrı bir bürokratik kimliğe kavuştuğu 19. yüzyılın son dönemlerinden itibaren çeşitli biçimlerde kendini hissettirmeye başlamıştır.

Örneğin özellikle 19. yüzyılın son dönemlerinde Avrupa’da artan anarşizm kaynaklı şiddet olaylarının engellenmesi konusunda ve ardından 20. yüzyılın başında o günkü tabiriyle beyaz kadın ticaretiyle mücadele konusunda uluslararası konferanslar düzenlenmiştir. Ancak ülkelerin ideolojik farklılıkları ve konuların hükümetler arası bir sorun olarak ele alınışı bu alanlarda uluslararası polis işbirliğinin sınırlı kalmasına sebebiyet vermiştir.

Daha sonraki yıllarda polis teşkilatlarının kendine has kurumsal kimliğe sahip olmaları ve uluslararası suç faaliyetlerinin giderek artmasıyla birlikte, polis işbirliğine yönelik daha ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. 1923 yılında kurulan Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu’nun ardından Birleşmiş Milletlerin çatısı altında kurulan Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK), Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), küresel uyuşturucu kontrol sisteminin temel organlarını oluşturmuştur.

Bunlara 90’lı yılların başında Suçun Önlenmesi ve Ceza Adalet Komisyonu (SÖCAK) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Programı (1997 yılında görev alanına terörizm ve diğer sınır aşan suçlar da eklenerek BM Uyuşturucu ve Suç Önleme Ofisi –UNODC haline getirilmiştir.) dâhil olmuştur.

20. yüzyılın son yarısında bu küresel teşkilatların yanı sıra, görev alanında sınır aşan suçlara karşı işbirliğinin de olduğu çeşitli bölgesel teşkilatların kurulduğuna da şahit olmaktayız. Örneğin, Avrupa Konseyi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İktisadi  İşbirliği  ve  Gelişme Teşkilatı (OECD), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Pompidou Grubu, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı (IDEC), Dublin Grubu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF), Mali Eylem Görev Grubu (FATF), Avrupa Polis Ofisi (Europol), AB İstikrar Paktı, bu dönemde kurulan bölgesel teşkilatlardandır.

2000 yılından sonra ise özellikle Afgan kaynaklı eroinin Batı ülkelerine kaçakçılığıyla mücadeleye odaklanan ve BM çatısı altında geliştirilen iki ayrı uluslar arası girişim göze çarpmaktadır. Bunlar 2000 yılında kurulan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi Sınır aşan Suçlarla Mücadele Bölgesel Merkezi (SECI Merkezi), 2003’te hayata geçirilen Paris Paktı ile 2007’de kurulan Orta Asya Bölgesel Bilgi ve Koordinasyon Merkezi (CARICC)’dir.

*Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden alınmıştır.www.kom.pol.tr

A- Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki uygun seçeneklerden birini yerleştiriniz!

1.A)sıcak               B ) amansız                C) soğuk                 D) kanlı                E) acımasız

2.A) silahlı             B) taşlı sopalı            C) silahsız               D) kansız              E) anlamsız

3.A) oranında         B) oranına                 C) oranından           D)oranıyla            E) oranda

4.A) çıkmış            B) fırlamış                 C) yükselmiş          D) gelmiş             E) geçmiş

5.A) ölçerek           B) ölçekte                  C) ölçüp                 D) ölçüyle            E) ölçmeden

6.A) tehdit             B) tanzim                   C) takip                  D) tahdit               E) taciz

7.A)uyutucu           B) gevşetici               C) sakinleştirici      D)patlayıcı            E)uyuşturucu

8.A)derinliği          B) genişliği                C) yüksekliği         D) büyüklüğü       E)önemi

9.A) arz                  B) talep                     C) ifade                  D) terk                E) ilan

10. A) koymuş        B) koyarak               C) koymadan          D) koyup            E) koyduran

11.A) kolay             B) fena                     C) mümkün            D) zorunlu          E) güç

12.A) sebebiyet       B) neden                 C) önem                  D) sebep                E)yol

13.A) artıklar          B) madenler             C) atıklar                D) katkılar            E) katıklar

14.A) arsalarına       B) tarlalarına           C)meydanlarına     D) alanlarına        E)bahçelerine

15.A) beraberinde    B) yanında               C) önünde             D) ardında             E) arkasında

16.A) yer                 B) neden                   C) savaş                D) bayrak               E ) yol

17.A) sağlamak       B) kolaylaştırmak     C) engellemek       D)çabuklaştırmak    E)geliştirmek

18.A) karşı              B) ait                         C) dair                    D) rağmen                E)uygun

19.A)için                B) iken                       C) ise                      D) de                        E) gibi

20.A) boyutunu      B) temelini                 C) kenarını             D) arka planını        E) önemini

B-Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin türevlerini yazınız !

Paylaşım :

Yetersizlikler :

Saklayabilmektedirler :

Bağlı :

Dönüşmüştür :

Kavuştuğu :

Kaynaklı :

Engellenmesi :

Sınırlı :

Kurulan :

Eklenerek :

Geliştirilen :

Çarpmaktadır :

Geçirilen :

 

Kalıplaşmış anlatımlar  :

1.Seni hangi rüzgar attı !                                       a) Birinin daha ciddi olması için söylenir.

2.Hangi dağda kurt öldü !                                      b) Kendi kendine tavır yapan kişiler için söylenir

3.Ne sen sor ne ben söyleyeyim !                         c) Beklenmedik biri geldiğinde söylenir.

4.Tavşan dağa küsmüş dağın haberi olmamış !    d) Dertli birine hali hatırı sorulduğunda  söylenir.

5.Ağır ol da molla desinler !            e) Birinden beklenmedik bir davranış görüldüğünde söylenir.

 


 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol