.
   
  JE PARLE FRANÇAİS
  7-TANIMLAYINIZ
 

 

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEKİ TÜRKÇE DERSİ

Konu: Mesleki metinlerde dilbilgisi çalışmaları 

A-Aşağıdaki terimleri verilen öğeleri kullanarak tanımlayınız!

KABAHAT:

1- Bazı suçlar hakkında uygulanır.

2- Kanunla belirlenmiştir.  

3-Karşılığında idari yaptırım uygulanır.

4-Haksız fiillerdir.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

EMPATİ:

1-Kişi kendisini karşısındakinin yerine koyar, onun bakış açısından olaylara bakar.

2-O kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlar.

3-Bu durumu karşı tarafa iletir.

4-Bu bir süreçtir.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

DEVRİYE:

1-Güvenlikle görevli olanlar yapar.

2-Yaya olarak veya otomobil, motosiklet ve benzer araçlarla yapılır.

3-Belli bir alanda sivil veya üniformalı olarak yapılır.

4-Suçun önlenmesi veya suçun soruşturulması amacına yöneliktir.

5- Bu bir güvenlik hizmetidir.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

YETKİ:

 1-Görevin yerine getirilmesinde kullanılır.

 2-Zaman, mekân ve konu ile sınırlıdır.

 3-Kamu yararı için kullanılır.

 4-Kaynağı yürürlükte olan hukuk kaynaklarıdır.

 5-Hukuki bir güçtür.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

B-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz! (sanık,meşru müdafaa,soruşturma,kanunilik,teşebbüs)

1.Bir kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya
başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamamasına ve bu eylemden dolayı
sorumlu tutulmasına ______________________denir.

2.Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi
veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile
orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile bir fiilin işlenmesine ve bundan dolayı faile
ceza verilmemesine __________________adı verilir.

3.Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri
uygulanamaz. Kanunda yazılan cezalardan başka ceza ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.
Kanunda yazılan cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik
tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.
Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz.
Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde yorumlanamaz.
Bu ilkeye suçta ve cezada____________ilkesi denmektedir.

4.Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi
altında bulunan kişi______________olarak ifade edilir.

5.Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin
kabulüne kadar geçen evre_______________olarak adlandırılmaktadır.

 

C-Aşağıdaki metni uygun şekilde doldurunuz!

GÜVENLİK VE SUÇLA MÜCADELE

(edilmek,vermek,engellemek,
öngörmek,işlemek,olmak)

Güvenlikle ________(1) iki temel anlayıştan söz edilmektedir. Bunlardan birincisi asayiş olarak
da ifade _________ (2) sert güvenlik, ikincisi ise insani güvenlik olarak da tanımlanan yumuşak
(esnek) güvenliktir. Sert güvenlik kavramını asayişin sağlanması odaklı

ve öncelikli klasik güvenlik modeli__________(3) da tanımlamak mümkündür.Bu modelde
güvenliğin ancak askeri, polisiye ve silahlı mücadele yöntemleriyle(sağlanmak) ______(4)
ileri sürülmektedir. Yumuşak (esnek) güvenlik yaklaşımı ise, birey odaklı, insani değerlere
ağırlık ___________(5) bir anlayışı yansıtmaktadır. Burada birey güvenlik politikalarının
merkezinde yer almaktadır. Suçla mücadelede ise bazı modeller söz konusu olmaktadır.
Bu modeller şu şekilde sınıflandırılmaktadır.

a-) Proaktif model: Suç işlenmeden ___________(6) aşamaya hitap eder.Geniş anlamda
önleyici yaklaşım olması nedeniyle suç öncesi gerekli bütün tedbirleri almak suretiyle suçun
veya olayın meydana gelmesini______________(7), engelleyemediği durumlarda da olası
zararların etkisini en _____________(8) seviyeye düşürmek ister. Sadece meydana gelen
olaylara müdahale etmek ve suç işlendikten sonra ortaya çıkıp gerekli adli soruşturmayı
________(9) olan tepkisel modelin ve bir yere kadar da sadece suç öncesi polisiye tedbirler
almayı ve halkı suçlardan korunma yolunda aydınlatmayı içeren önleyici modelin tersine,
proaktif yaklaşım, daha geniş düzeyde, çok daha fazla kitleye yaygın bir şekilde hitap
etmeyi hedefler.

b-) Adli/Tepkisel Model: Bu aşama, genel anlamda adli veya tepkisel yaklaşım olarak ifade
edilir,tepkisel model, aktif saldırganlar ve suç ___________(10) müdahale ile ilgilenir.
Bu yaklaşım itfaiye (yangın söndürme) polisliği olarak da tanımlanır.

Genel olarak suç soruşturmaları dedektif olarak bilinen, sivil çalışan, konusunda özel eğitim
görmüş polisler tarafından yapılır.Küçük iller ile ilçelerde görev yapan bu sivil polisler,

genelde farklı birçok suçu araştırırken, tam teşekküllü emniyet müdürlüklerinde her suç
tipi için ayrı uzman emniyet personeli ________(11) yapmaktadır (cinayet, gasp, hırsızlık,
narkotik ve kaçakçılık gibi).

c-) Onarıcı/Cezalandırıcı Model: Suç işlendikten sonra gerekli soruşturmaların yapılması,
suçluların yakalanıp mahkemeler tarafından mahkûm edilmesi ile birlikte ortaya çıkan bir
aşamadır.Bu yaklaşımda; suç _______(12) olanların cezalandırılma ve ıslah yoluyla bir daha
suç işlemelerinin önüne geçilmesi önemsenmektedir. Mahkûmların cezaevi sonrası
yaşamlarında sosyal, ekonomik ve psikolojik____(13) sosyal hizmet görevlileri tarafından
yakın bir ilgi ve gözlem altında tutulmalıdırlar. Bu açıdan cezaevleri başta olmak üzere
bir bütün olarak ceza adalet ___________(14) bu yaklaşımın en önemli parçasıdır.
Bu durum iki önemli görüşü beraberinde getirmektedir: Katı (sert) yaklaşım-Yumuşak
yaklaşım,s
uçluların en sert bir ___________(15) cezalandırılmasını savunan katı, sert
yaklaşımdır.Suç işleyenlerin işlemiş oldukları suç karşılığında _________(16) ettikleri

 en ağır cezaya çarptırılması ve ancak bu yolla bu insanların ders alacakları, bir daha suç (işlemek)__________________(17) düşünülmektedir. Bu sert tedbirleri gören suç işlemeye
niyetli diğer insanların da daha etkili bir şekilde caydırılacağı öne sürülmektedir. Mağdurlar,
mağdur yakınları ve bunların (kurmak)__________(18) sivil toplum örgütleri
genelde bu
yaklaşımı tercih ederler.
Yumuşak yaklaşımda, suçluların da bir insan _________(19)
unutulmaması, onların duygularının, düşüncelerinin, yetiştikleri aile ve sosyal çevrenin
ve içinde bulundukları
olumsuz şartların çerçevesinin de (değerlendirilmek)________(20)
gerektiği önem taşır.

 
   
 


FRANSIZCA İLETİŞİM DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALAR DİL SEVİYELERİ FAYDALI LİNKLER FRANSIZCA ŞARKILAR DİĞER DİLLER

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol